നീന്തൽ കുളത്തിൽ വന്നുപെട്ട മുതലയെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…!

പൊതുവെ ഉൾക്കാടുകളിൽ കുളങ്ങളിലും പിന്നെ മൃഗശാലകളിലും മാത്രം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മുതലയെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദയ സംഭവം എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതും ഇത്തരത്തിൽ ജനവാസ മേഖലകളിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരാത്ത വളരെ അധികം ഭീകരരായ മുതലകളിൽ ഒരെണ്ണം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു പൊതു നീന്തൽ കുളത്തിൽ വന്നു പെടുകയും പിന്നീട് അതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ നീന്താൻ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുനന്ത്. അതും വളരെ മാരകം ആയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ആക്രമണം ആവുകയും ചെയ്തു.
ജലത്തിലും കരയിലും ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് മുതല. അത് മാത്രമല്ല ഇവ ഇവയെക്കാൾ എത്ര വലിയ ജീവി ആയാൽ പോലും ആക്രമിച്ചു അകത്താക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ കൂട്ടർ അവരെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ജീവിയായിരുന്നാൽ പോലും വെള്ളത്തിൽ പതുങ്ങി ഇരുന്നു ആക്രമിക്കും. അത്രയ്ക്കും അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് മുതലകൾ. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യ വാസം ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മുതലകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു നീന്തൽ കുളത്തിൽ ചെന്ന് പെടുകയും പിന്നീട് അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *