മന്ത്രവാദം, കൂടോത്ര വൈകല്യങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷനേടാം

നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുക എന്തുചെയ്താലും ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ഇവയൊക്കെ ചില ആപിചാരം, കൂടോത്രം കേന്ദ്രിഷ്ടി ദോഷം ഇവകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും കൂടോത്രമോ, ആപിചാരമോ, കൈവിഷമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്നുമാറി അത് ഒഴിച്ചുമാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർമം.

 

എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും എന്തൊക്കെ വേണം എന്നും താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ യിൽ കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം ആകട്ടെ. സമാധാനവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ സാധിക്കട്ടെ.

We always have only sorrows in our lives and no matter what we do, there is no upliftment. If someone has been gang-raped, abused, or poisoned, it is an act that can be quickly removed. Exactly how to do it and what to do is given in the video below. Reach out to your friends if you find it useful. Let it be a solution to all your misery. May peace and happiness come into your life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *