തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപെട്ട ലോറി അപകടം.. (വീഡിയോ)

വാഹന അപകടനകൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പുതിയ ഒരു കാര്യം ഒന്നും അല്ല. ദിവസത്തിൽ ഒരുതവണ എങ്കിലും വാഹന അപകടനകളെ കുറിച്ച് ഉള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല.. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വാഹന അപകടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രധാനമായും ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന 90 ശതമാനമേ അപകടകളും അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ചിലത് റോഡിലെ തകരാറുകൾ കൊണ്ടും, വാഹനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ കൊണ്ടുമാണ്.

ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ലോറിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഡ്രൈവർക്ക് ജീവൻ തിരികെ കിട്ടി. ഇത്റഹാരത്തിൽ ഉള്ള നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾ നമുക് ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്.. അവയുടെ ചിലഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കൂ.. വീഡിയോ

Vehicle accidents are nothing new to us. I don’t want to hear news about vehicle accidents at least once a day… Vehicle accidents like this are caused for many reasons. Only 90% of accidents in the world are caused by negligence, some due to road failures and vehicle failures. Here’s what happened to a lorry. Fortunately the driver got his life back. There are many disasters going on around Namuk. Look at some of them. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *