പാമ്പിനെ വെട്ടി കറിവയ്ച്ച് തിന്നുന്നവർ… (വീഡിയോ)

വ്യത്യസ്ത രുചികളിൽ ഉള്ള നിരവധി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. അറേബ്യൻ, ചൈനീസ് തുടങ്ങി നിരവധി, എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവ കഴിക്കാനും നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മൾ മലയാളികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പാമ്പിനെ പിടികൂടി കറി വച്ച് തിന്നുന്ന ഒരു സങ്കം, പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടിയാണ് ഇവർ കറി വയ്ക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.. വിഫറോ കണ്ടുനോക്കു..

English Summary:- There are many food items available in our country today that have different flavours. Most of us like to eat many, but such food items, such as Arabian, Chinese, etc., as well as these.

But here’s a song where we, unlike Malayalees, catch a snake and eat it with curry, they catch a python and keep it. The visuals of the incident are going viral on social media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *