മാന്യന്മാരെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കള്ളന്മാർ.. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്..(വീഡിയോ)

കള്ളമാരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ടെലിവിഷനിലോ മറ്റ് വാർത്ത മാധ്യങ്ങളിലോ കാണാറുള്ളതാണ്. വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരായ കള്ളന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. മാന്യന്മാരാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പലരുടെയും യദാർത്ഥ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുന്നത്.

CCTv കാമറ പോലെ ഉള്ള സംവിധാനഗേൽ വന്നതോടെയാണ്. ക്യമാറ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാതെ മോഷണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച ചിലരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടോ.. കണ്ടവർ എല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയി… വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ടെക്‌നിക്.. ഇത്തരക്കാർ നമ്മുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാകും.. ആരും ഇവരെ കാണാതെ പോകല്ലേ.. വീഡിയോ

English Summary:- We often watch news about thieves at least once a day on television or other news media. There are thieves of different characters in our country. Recognizing the true nature of many who seem to be gentlemen.

The CCTV camera-like system came with the advent of the gale. Did you see the visuals of some people who tried to commit theft without knowing that there was a camera? Everyone who saw it was shocked… The new technique of hiding it inside the clothes. There will be people like this all around us. Don’t let anyone see them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *