ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ.. ? (വീഡിയോ)

ആമയെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല.. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആമ.. കൂടുതലായും പുഴകളിലും, തോടുകളിലും ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോഴെല്ലാം കിണറുകളിലും കാണാം. പല വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ള ആമകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും..

അതുപോലെ തന്നെ വിചിത്രമായ കടൽ ആമകളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും,, എന്നഇവിടെ ഇതാ നമ്മളിൽ പലരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആമ. പലരെയും അല്ബുധപെടുത്തിയ കുഞ്ഞൻ ജീവി… വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

There’s no one who doesn’t see the tortoise. Tortoise is a creature found in our country. Mostly found in rivers and ditches. But even sometimes you can see it in wells. We must have seen tortoises of different sizes. We must have seen strange sea tortoises, and here’s the smallest tortoise in the world that many of us have ever seen. The baby creature that has made many people all… Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *