വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ ! (വീഡിയോ

വിനാമത്തിൽ യാത്രാചയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം.

ഈ അടുത്തിടെ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായതും അത്തരത്തിൽ ഒരു വിമാന ദുരന്തമാണ്. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക് ഉണ്ടായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടായ അപകടം. അപകടത്തിൽ നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക് ഏൽക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഇവിടെ ഇതാ ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ചില വിമാന അപകടകൾ. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായവ.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

The plane lands in a frightening way for those travelling in the name. The time when the plane lands is often a time when there are the highest number of accidents. This recent accident at Kozhikode airport is one such air disaster. The accident caused by climate change during the landing of the plane. Several people were injured in the accident. Here are some plane accidents that terrorised the world. The ones that occurred while the plane was landing… Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *