വെരിക്കോസ് വെയിൻ വേരറ്റ് പോകും, ഞരമ്പ് വേദന, കടച്ചിൽ എല്ലാം മാറും. ഇതൊന്ന് നാവിൽ…

വെരിക്കോസ് വെയിൻ വേരറ്റ് പോകും, ഞരമ്പ് വേദന, കടച്ചിൽ എല്ലാം മാറും. ഇതൊന്ന് നാവിൽ തടവിയാൽ മതി...! വെരികോസ് വെയിൻ…

ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ മുടികൊഴിച്ചിൽ പാടെ മാറി മുടി…

ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ മുടികൊഴിച്ചിൽ പാടെ മാറി മുടി തഴച്ചു വളരും...! മുടി കൊഴിച്ചിൽ…

രാജവെമ്പാലയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങൾ…!

രാജവെമ്പാലയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങൾ...! ഇരയുടെ ദേഹത്തു ഒറ്റത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷം കുത്തി…

കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ തൊട്ടടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആനകൾ പരസ്പരം കുത്തികൊല്ലാൻ കാരണം…

കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ തൊട്ടടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആനകൾ പരസ്പരം കുത്തികൊല്ലാൻ കാരണം എന്താണ്...! കേരളത്തിൽ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു കൊണ്ട്…