കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആനകളെ കുത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഗോകുലിൻ്റെ കഥ…!

കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആനകളെ കുത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഗോകുലിൻ്റെ കഥ...! ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പാപ്പാന്മാരെയും അത്…

അക്രമ സ്വഭാവം കൊണ്ട് കോട്ടക്കുള്ളിൽ തളക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നക്കാരൻ ഗുരുവായൂർ…

അക്രമ സ്വഭാവം കൊണ്ട് കോട്ടക്കുള്ളിൽ തളക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നക്കാരൻ ഗുരുവായൂർ മുരളി....! പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വഭാവവും.…